Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor levering aan consumenten

 

VAN:

– Shabaka Trading BV / Nargano.com
– Computerweg 11
gevestigd en kantoorhoudende te Utrecht

hierna te noemen: gebruiker

 

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
‘gebruiker’: de gebruiker van de algemene voorwaarden in dit geval van Shabaka Trading BV / Nargano.com

‘consument’: een wederpartij die zowel een natuurlijke persoon of rechtspersoon kan zijn en de uiteindelijke gebruiker van de bestelde zaken is.
‘consumentenkoop’: de koop met betrekking tot een roerende zaak, die wordt gesloten door een verkoper die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, en een koper, natuurlijk persoon of rechtspersoon.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen gebruiker en een consument waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met gebruiker, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
3. De toepasselijkheid van enige algemene specifieke voorwaarden of bedingen van consument wordt door gebruiker uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

Artikel 3. Offertes/ Aanbiedingen/ totstandkoming van de overeenkomst/ opgave en beschrijving van producten

1. Een aanbieding of (prijs)opgave bindt gebruiker niet en geldt slechts als uitnodiging tot het plaatsen van een order, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
2. Gebruiker kan niet aan haar aanbieding/ offerte worden gehouden indien de consument had behoren te begrijpen dat de aanbieding/ offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3. Een overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover gebruiker een order schriftelijk aanvaardt of door gebruiker uitvoering aan een order wordt gegeven.
4. Alle door gebruiker gedane opgaven van getallen, specificaties, en/of andere aanduidingen van de producten zijn met de grootste nauwkeurigheid gedaan echter gebruiker kan er niet voor instaan dat zich ter zake geen afwijkingen zullen voordoen.
5. Gebruiker behoudt zich het recht voor zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat vooraf de bestelling door consument per aangetekend schrijven wordt bevestigd en/of de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.

 

Artikel 4. Levering

1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af magazijn van gebruiker te Bleiswijk en bepaalt gebruiker de wijze van verzending.
2. De consument is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst voor hem ter beschikking staan.
3. Indien de consument de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering dan zal hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim zijn en zullen de artikelen worden opgeslagen voor rekening en risico van de consument of worden verkocht aan een derde partij. De consument zal in elk geval de vooraf vastgestelde aankoopsom vermeerderd met alle eventuele aanvullende kosten verschuldigd zijn, echter in een voorkomend geval verminderd met de opbrengst van de verkoop aan die derde.
4. Gebruiker heeft te allen tijde het recht in gedeelten af te leveren.

 

Artikel 5. Levertijd

1. De door gebruiker opgegeven levertijden gelden weliswaar bij benadering en zijn ook geen fatale termijnen maar zullen de uiteindelijke levertijd, behoudens overmacht met nooit meer dan één week overschrijden.
2. Bij niet tijdige levering dient de consument gebruiker schriftelijk in gebreke te stellen en gebruiker een redelijke termijn te stellen haar verplichtingen alsnog na te komen.
3. Bij overschrijding van de afleveringstermijn heeft de consument geen recht op enige schadevergoeding ter zake.
4. Indien gebruiker voor de uitvoering van de overeenkomst gegevens dan wel hulpmiddelen nodig heeft die door consument moeten worden verstrekt, zal de afleveringstermijn nooit eerder ingaan dan op de dag dat alle benodigde gegevens of hulpmiddelen in h et bezit zijn van gebruiker.

 

Artikel 6. Technische eisen enz.

Indien de in Nederland te leveren artikelen buiten Nederland moeten worden gebruikt is gebruiker er verantwoordelijk voor dat de te leveren zaken voldoen aan de technische eisen of normen die worden gesteld door wetten of bepalingen van het land waar de zaken moeten worden gebruikt, doch uitsluitend wanneer bij het sluiten van de koop van het gebruik in het buitenland uitdrukkelijk melding is gemaakt.

 

Artikel. 7a Garantie

1. Gebruiker garandeert dat de door haar verkochte zaken vrij zijn van materiaal-, ontwerp- en fabricagefouten gedurende een periode van minimaal 3 maanden na levering en maximaal gedurende een periode die door de producent van dat betreffende artikel wordt gegarandeerd.
2. Indien de in lid 1 genoemde garantie van toepassing is en de geleverde zaken een gebrek vertonen is de gebruiker verplicht binnen 30 dagen nadat de consument hem schriftelijk het gebrek heeft gemeld de zaken te herstellen.
3. De gebruiker kan er voor kiezen om de zaken te vervangen, repareren of crediteren.
4. De consument kan slechts vervanging van de zaken of ontbinding van de koopovereenkomst vorderen indien in de garantieperiode:
– de gebruiker tot tweemaal toe een vruchteloze poging heeft gedaan een zelfde gebrek te herstellen en dit gebrek voldoende ernstig is om vervanging of ontbinding te rechtvaardigen;
– indien de consument aantoont dat de zaken zoveel gebreken vertoont of heeft vertoond dat deze niet aan de overeenkomst beantwoordt en dat deze gebreken vervanging of ontbinding rechtvaardigen;
5. De garantie vervalt indien de consument schade veroorzaakt door een onjuiste behandeling van een gegarandeerde zaak.
6. De consument dient aan te tonen dat de zaak binnen de garantie-termijn een gebrek vertoont waarvoor deze garantie geldt. De garantie vervalt als het type- of serienummer van een zaak zijn verwijderd of gewijzigd.

 

Artikel 7b Retourgarantie

1. De consument heeft het recht de afgeleverde producten zonder opgave van reden binnen 14 werkdagen na ontvangst aan gebruiker te retourneren. Gebruiker zal alsdan aan consument de ontvangen (koop)som terug betalen minus de na te melden en aldus vastgestelde kosten van de retoursvergoeding, onder de volgende voorwaarden :
– Producten zijn niet aangeschaft voor zakelijk of professioneel gebruik.
– De betreffende producten moeten in het desbetreffende bericht zijn omschreven als zaken waarvoor de retoursgarantie geldt.
– Software waarvan de zegel van de verpakking verbroken is, wordt niet teruggenomen.
– Op of aan het afgeleverde mag geen enkele wijziging zijn aangebracht en het afgeleverde dient in ongeschonden staat te zijn. Alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen te worden gevoegd bij de retourzending.
– De retourzending moet uiterlijk op de 18e dag na ontvangst van het geleverde door consument weer in het bezit van gebruiker zijn.
– De kosten van frankering van de retourzending zijn voor consument.
– Alle eventueel voor eigen gebruik of anderszins gemaakte kopieën of bewerkingen of vertalingen van het geleverde – inclusief o.a. diskettes, elektronisch materiaal, handboeken en documentatie dienen bij de retourzending te worden meegezonden of op het tijdstip van verzending vernietigd dan wel uitgewist te zijn.
– Deze retournering geldt voor het overige als ontbindende voorwaarde en niet als ” terugkoop ” – schema.

 

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud

1. Gebruiker blijft volledig eigenaar van een door haar verkochte zaak tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.
2. Indien en zolang gebruiker eigenaar van de producten is, zal consument gebruiker onmiddellijk op de hoogte stellen wanneer de producten in beslag ( dreigen te ) worden genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op ( enig onderdeel van ) de producten. Bovendien zal consument gebruiker op gebruikers eerste verzoek mededelen waar de producten zich bevinden.
3. Bij beslag, ( voorlopige ) surseance van betaling of faillissement zal consument onmiddellijk de beslag leggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de ( eigendoms- ) rechten van gebruiker. Consument staat ervoor in dat een beslag op de producten onmiddellijk wordt opgeheven.

 

Artikel 9. Gebreken; klachttermijnen

1. De consument dient de gekochte zaken bij levering – of zo spoedig daarna als mogelijk – te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de consument na te gaan of de geleverde zaak aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:
– of de juiste zaak is geleverd;
– of de geleverde zaak voldoet aan de overeengekomen kwaliteitseisen of – indien deze ontbreken – aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik.
2. Wordt een zichtbaar gebrek of tekortkoming geconstateerd, dan dient de consument deze binnen 3 dagen na levering aan gebruiker te melden.
3. Een niet zichtbaar gebrek dient de consument binnen 3 dagen na ontdekking schriftelijk te melden aan gebruiker.

 

Artikel 10. Prijzen

1. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn alle prijzen vermeld in berichten, zoals catalogi, prijslijsten en/of offertes van gebruiker, uitgedrukt in EURO, en exclusief omzetbelasting. Tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld, komen ten laste van consument de kosten van verpakking en verzending , zoals vermeld in het desbetreffende bericht, alsmede alle overige heffingen of belastingen opgelegd of geheven zake van de producten en het vervoer daarvan.
2. Prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voor gebruiker geldende omstandigheden, zoals onder meer valutakoersen, vrachttarieven, invoerrechten en dealerprijzen. Indien deze omstandigheden na het sluiten van een overeenkomst doch voor de aflevering wijzigen, heeft gebruiker het recht de daaruit voortvloeiende kosten aan afnemer door te berekenen.
3. Kortingen worden geacht telkens eenmalig te zijn verleend. Eerder verleende kortingen binden gebruiker op geen enkele wijze voor een latere overeenkomst.

 

Artikel 11. Betaling

1. Tenzij anders overeengekomen dient betaling netto contant plaats te vinden. Hetzij per overboeking vooraf, hetzij per creditcard, hetzij per debet-transactie of per eenmalige machtiging.
2. Indien betaling niet contant plaatsvindt dient deze te geschieden binnen de op de factuur vermelde betalingstermijn.
3. Alle aan consument in rekening gebrachte bedragen moeten zonder korting of inhouding worden voldaan. Consument is niet bevoegd tot verrekening, consument heeft verder niet het recht om enige betalingsverplichting jegens gebruiker op te schorten.
4. Na het verstrijken van 10 dagen na de factuurdatum is de consument van rechtswege in verzuim; de consument is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.
5. In geval van faillissement of surseance van betaling van de consument zijn de vorderingen van gebruiker en de verplichtingen van de consument jegens gebruiker onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 12. Incassokosten

1. Is de consument in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van consument. In ieder geval is de consument in het geval van een geldvordering verschuldigd:
– over de eerste Eur 3.000,- 15%
– over het meerdere tot Eur. 6.500,- 10%
– over het meerdere tot Eur. 15.000,- 8%
– over het meerdere tot Eur. 65.000,- 5%
– over het meerdere 3%

2. Indien gebruiker aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

 

Artikel 13. Aansprakelijkheid en Vrijwaring.

1. De aansprakelijkheid van gebruiker is beperkt tot het herleveren van de betreffende zaak dan wel restitutie van de koopsom.
2. Gebruiker is niet aansprakelijkheid, noch op grond van de wet, noch uit overeenkomst, voor zgn. gevolgschade die afnemer of een derde ter zake van ( in het gebruik van ) de producten mocht lijden. Hieronder is mede begrepen winstverlies, bedrijfsschade, verlies van gegevens en immateriële schade.
3. Voor gebreken in geleverde zaken geldt de aansprakelijkheid zoals geregeld in artikel 7a & 7b van deze voorwaarden.
4. Bovenstaande beperkingen gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen van gebruiker of haar ondergeschikten.

 

Artikel 14. Overmacht

1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de Wet en Jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is haar verplichtingen na te komen, werkstakingen bij gebruiker daaronder begrepen.
2. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat gebruiker haar verbintenis had moeten nakomen.
3. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van gebruiker opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door gebruiker niet mogelijk is langer duurt dan 2 weken, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
4. Indien gebruiker bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de consument gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

Artikel 15. Geschillenbeslechting

De rechter in de woonplaats van gebruiker is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin blijft gebruiker bevoegd de consument te dagvaarden voor de volgens de wet of verdrag bevoegde rechter.

 

Artikel 16. Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de consument is Nederlands recht van toepassing. Het Weens koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.